Standaardisatie platform
e-facturatie

Het Standaardisatieplatform e-facturatie (STPE) beheert de Nederlandse Core Invoice Usage Specification (NLCIUS) en faciliteert dienstverleners, sectorvertegenwoordigers en brancheverenigingen bij de implementatie en het gebruik in Nederland.

Het STPE is opgericht op 1 januari 2018 en is het initiatief van NEN en TNO ondersteunt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanwege het maatschappelijk belang.

TNO en NEN ontwikkelden samen met belanghebbenden zoals overheden, bedrijfsleven, branchevertegenwoordigers en Simplerinvoicing een ‘core invoice usage specification’ (CIUS) voor verplichte toepassing in Nederland. Uitgangspunt was dat deze Nederlandse CIUS zo min mogelijk afwijkt van de Europese norm.

In de NLCIUS komt de Nederlandse regelgeving waaraan elektronische facturen moeten voldoen en de verplichte Europese Norm (EN) 16931-1 samen.

Animatie “Wat is een e-factuur?” animatie van Digitale Overheid

Wat is elektronisch factureren

Elektronisch factureren is het op elektronische wijze, op basis van een afgesproken digitaal formaat voor de factuurgegevens, verzenden van facturen door een leverancier tezamen met het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van die facturen door een afnemer (System to System). Met e-factureren is in Nederland veel winst te behalen in termen van kostenbesparing, minder fouten en meer tijd voor kernactiviteiten – zowel bij de verzending als ontvangst van facturen.

CEF eInvoicing: Helping EU Public Entities Comply with the Upcoming eInvoicing Standard

Wat is EN 16931-1

Deze Europese norm, die eind 2017 werd ingevoerd, legt de kernelementen van een elektronische factuur vast in een semantisch gegevensmodel. Dat model omvat een lijst van alle termen die kunnen worden gebruikt in een elektronische factuur en beschrijft hoe die moeten worden geïnterpreteerd en gebruikt. Elektronische facturen die aan de nieuwe norm beantwoorden, zijn wettelijk en fiscaal volledig in orde. Zo vergemakkelijken ze binnenlandse, sector– en grensoverschrijdende handel. Zowel organisaties in de private als in de publieke sector kunnen de norm gebruiken voor de facturatie.

Introductievideo NLCIUS van Bureau Forum Standaardisatie

Wat is de NLCIUS

Wanneer bedrijven elektronische facturen naar de Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi)publieke sector sturen, moeten die voldoen aan bepaalde regelgeving. Deze regelgeving is in Nederland vastgelegd in de NLCIUS. NLCIUS is een aanvullende specificatie op de verplichte Europese Norm (EN)16931 voor toepassing in Nederland. Beschreven is welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen. De NLCIUS staat op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie en is dé standaard voor e-facturatie in Nederland.

Video van de Nederlandse Peppolautoriteit

Wat is NPa

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) houdt in Nederland toezicht op het Peppol-afsprakenstelsel: de internationale standaard voor het uitwisselen van elektronische procurementberichten. Ook streeft de NPa ernaar om alle overheden en bedrijven met elkaar (en bedrijven onderling) facturen, orders, contracten en andere inkoopgegevens rechtstreeks te laten uitwisselen via Peppol.

Video What is Peppol van OpenPeppol

Wat is Peppol en OpenPeppol

Peppol is een digitale infrastructuur en afsprakenstelsel waarmee op versleutelde wijze elektronische gegevens worden uitgewisseld. Het beheer en onderhoud van Peppol ligt bij de internationale stichting OpenPeppol.

OpenPeppol delegeert door middel van privaatrechtelijke contracten haar taken naar een nationale Peppolautoriteit. Voor Nederland is dit de NPa.